Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

  • Identificació

En la sol·licitud farà constar el seu document d'identificació (DNI, NIE, NIF, passaport,…). En el cas que actue en nom i representació de persones jurídiques, podrà exigir-se l'aportació dels estatuts o títols constitutius vàlids de la persona jurídica esmentada, així com una escriptura de representació, apoderament o document equivalent.

 

  • Documentació

En cas d'existir resolució expressa, la reclamació ha d'incorporar-ne, necessàriament, una còpia.

Addicionalment, es podran aportar totes les al·legacions o documents que s'estimen convenients.

 

  • Termini de presentació

En general, el termini de presentació de la reclamació és d'un mes, comptat des de l'endemà de rebre la resposta negativa a la seua sol·licitud d'informació o des de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

 

  • On i com presentar la seua reclamació

Presencialment (ompliment manual): Actualment, pot presentar la seua sol·licitud de manera presencial davant de qualsevol oficina de registre de l'Administració de la Generalitat o de l'Estat. Així mateix, pot presentar la seua reclamació en registres d'entitats locals que tinguen conveni a aquests efectes amb la Generalitat.

De la mateixa manera, podrà presentar-la en oficines de Correus i altres llocs a què fa referència la llei de procediment administratiu.